Hoofdsponsors VTB

 

Welkom op ons FAQ

Iedereen die in het (exceptioneel) Transport werkzaam is kan lid worden van de Vereniging Transport Begeleiders. Echter alleen leden met een geldig Certificaat transportbegeleider hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering en/of kunnen een bestuursfunctie bekleden.

 

Lid worden van de Vereniging Transport Begeleiders kan dat op de volgende manieren !

Door op deze link te klikken (Aanmeldformulier nieuw lid) invullen en digitaal versturen.

of u kunt ook een e-mail naar secretariaat@vtb.nl met uw gegevens sturen.

De contributie van de Vereniging Transport Begeleiders bedraagt € 25,- per kalenderjaar. Ingaande op 01-01 en eindigt 31-12 van hetzelfde jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Op de ALV wordt bekeken of er een aanpassing nodig wordt geacht. Deze wordt dan op de eerste betalings verplichting aan u doorberekend.

Opzeggen kan met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 4 weken voor het einde van het lopende kalender jaar.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren.

U kunt opzeggen als lid van de VTB door op de volgende link te klikken

(Opzeggen als Lid).

Of u kunt een mail sturen naar secretariaat@vtb.nl  waarin u schijft uw naam ingang opzegging en uw lid nr.

U kunt zich via de volgende link (Aanmelding als sponsor VTB) aanmelden als sponsor van de Vereniging Transport Begeleiders.

De kosten kunt u lezen op het formulier.

Dit kan uitsluitend schriftelijk.

U kunt de sponsoring stoppen door op de volgende link te klikken (stoppen als sponsor).

ok u kunt een mail sturen aan secretariaat@vtb.nl  met daarin de sponsor naam, contact persoon en opzeg datum.

Enkel leden van de VTB worden op de website vermeld 

Door op deze link te klikken (Aanmelden voor de website) kunt u zich als lid aanmelden.

Houdt u er wel rekening mee dat de verwerking hiervan 1 tot 2 weken kan duren.

Hiervoor dient u een cursus transportbegeleider te volgen, op dit moment is dit mogelijk bij V-Tas te Bladel voor meer informatie Klik op de link V-TAS

Nadat u deze cursus met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt u een certificaat, hiermee kunt u een aanstellingspas aanvragen bij het VCNL waarbij u aan de navolgende criteria dient te voldoen.

a. de leeftijd van 24 jaren hebben bereikt; Per 1 juli 2020 wordt dit geen beginnend bestuurder.

c. in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B, C en E;Per 1 juli 2020 vervalt de eis rijbewijs C en E.

d. in het bezit zijn van een getuigschrift transportbegeleider, dat niet ouder is dan 6 maanden, - of voor zover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een certificaat waaruit blijkt dat met goed gevolg een proeve van bekwaamheid is afgelegd of een verklaring waaruit blijkt dat gedurende een periode van negen maanden een aanpassingstage als bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, is doorlopen;

e. in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan twee maanden, (Voor de aanvraag van een VOG kunt u terecht bij de gemeente waarin u bent ingeschreven).

U kunt als transportbegeleider een ontheffing voor de draagplicht van de autogordel aanvragen voor het onderliggend wegennet onder bepaalde voorwaarden.

U dient dit te doen bij het CBR door op de volgende link (Aanvraag vrijstelling autogordel) te klikken

U kunt uw aanstellingspas aanvragen cq verlengen bij VCNL Verkeerscentrum Nederland door op de volgende link te klikken (aanvragen aanstelingspas Transportbegeleider) en voldoet aan de navolgende eisen.

LET OP! bij verlenging van uw aanstellingspas hoeft u niet meer aan de eis code 95 te voldoen dit wordt enkel geëist bij de eerste aanvraag,

a. de leeftijd van 24 jaren hebben bereikt;

c. in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B, C en E;

d. in het bezit zijn van een getuigschrift transportbegeleider, dat niet ouder is dan 6 maanden, - of voor zover het betreft migrerende beroepsbeoefenaars, een certificaat waaruit blijkt dat met goed gevolg een proeve van bekwaamheid is afgelegd of een verklaring waaruit blijkt dat gedurende een periode van negen maanden een aanpassingstage als bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, is doorlopen;

e. in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG dit formulier kunt u downloaden bij VCNL)  niet ouder dan twee maanden.

Voor de aanvraag van een VOG kunt u terecht bij de gemeente waarin u bent ingeschreven).

Login

Leden login VTB